Από τα πληροφοριακά δεδομένα (information data) στη σημαίνουσα/ σημαντική πληροφορία (semantic information)

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη σημασιολογία (Semantics) και τους τρόπους οργάνωσης του σημασιολογικού περιεχομένου της πληροφορίας οποιουδήποτε είδους: μαθηματική περιγραφή της πληροφορίας στο πρωταρχικό επίπεδο της ροής δεδομένων, η σημασιολογική διάσταση της πληροφορίας πέραν της απλής οργάνωσης δεδομένων, μέθοδοι εννοιολογικής οργάνωσης όρων (εννοιολογικοί χάρτες/ concept maps), περιβάλλοντα ανοικτού κώδικα σημασιολογικής οργάνωσης (οντολογίες OWL Protege), περιβάλλοντα αυτόματης συλλογιστικής (automatic reasoning). Στο πλαίσιο αυτό θα ασχοληθούμε με τα εξής:

Free Web Hosting